Informácie pre knižnice

Databáza kníh je otvorená všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje bibliografické záznamy. V InfoGate privítame každú knižnicu bez ohľadu na jej typ, veľkosť, geografickú polohu alebo používaný knižnično-informačný systém. Knižnici nevznikajú zapojením sa ani účasťou v projekte žiadne finančné náklady smerom k zriaďovateľovi projektu - spoločnosti SVOP spol. s. r.o.

Podmienky zapojenia knižnice do databázy InfoGate

Účasť je potrebné vyjadriť súhlasom so zapojením, ktorý definuje podmienky prístupu a záujemcom ho pošleme na vyžiadanie. Knižnica musí disponovať aplikáciou OAI-PMH Provider, ktorú by si mala obstarať od dodávateľa svojho knižnično-informačného systému. Ďalej je potrebné pre priamy prístup k záznamom do lokálneho online katalógu, aby boli prepojené linkou OpenUrl. V opačnom prípade bude smerovať linka zo záznamu v InfoGate iba na úvodnú stránku OPACu knižnice namiesto do detailu záznamu. Po prvotnom stiahnutí všetkých bibliografických záznamov a ich prevode do databázy InfoGate, sú bibliografické záznamy z knižnice aktualizované v dohodnutom časovom intervale, zvyčajne raz za 24 hodín. Aktualizáciou sa rozumie stiahnutie nových záznamov, zmien alebo odstránenie vymazaných záznamov.

SVOP spol. s. r.o. Bratislava
Mgr. Pavol Špáni - Koordinátor projektu InfoGate
0908 185 087
spani@svop.sk

Prečo by sa mala knižnica pridať?

Databáza kníh predstavuje zhmotnenie vízie o vzájomnej spolupráci a spájaní knižníc. Svojou účasťou sa knižnica stáva časťou väčšieho celku a môže svojim čitateľom ponúkať nové a kvalitnejšie služby. Viaceré online katalógy nedisponujú pokročilými funkciami ani funkciami OPACov 2.0, vďaka účasti v InfoGate môže knižnica tieto funkcie svojim používateľom priniesť. Záznamy v databáze kníh sú indexované vyhľadávačom Google.
Prostredníctvom vyhľadávania konkrétneho dokumentu v tomto vyhľadávači sa tak čitatelia môžu dostať až do OPACu jeho materskej knižnice. Pre knižnice, ktoré sú z jedného regiónu (mesta) vieme vytvoriť menšie databázy kníh daného mesta či kraja. S väčším počtom knižníc môžeme pre knižnice pripraviť ďalšie spoločné funkcie (MVS a pod.).

Ako môže knižnica pomôcť pri zviditeľňovaní databázy InfoGate?

Každá zapojená knižnica sa môže aktívne podieľať na zviditeľňovaní databázy kníh. Ideálnymi prostriedkami sú novinky a oznamy na svojich webových stránkach alebo facebook profile. Rovnako môže pridať do svojho OPACu odkaz na InfoGate.
Databáza kníh má aj svoju stránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú môže knižnica zdieľať. Časom uvažujeme aj o propagácii prostredníctvom reklamy na tejto sieti. O spustení ostrej prevádzky by sme širšiu verejnosť radi informovali aj prostredníctvom tlačovej správy.

Ako funguje zber bibliografických záznamov z knižníc?

Zjednodušene môžeme povedať, že princíp fungovania poskytnutia a zberu dát funguje nasledovne: na serveroch jednotlivých knižníc zapojených do projektu funguje aplikácia OAI Provider, ktorej úlohou je „pripraviť“ bibliografické záznamy z knižnicou využívaného bibliografického formátu do formátu XML a vystaviť ich na zber. Na strane databázy je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa v pravidelných intervaloch snaží o stiahnutie XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Množina stiahnutých záznamov prejde ďalším spracovaním a následne je uložená do spoločnej databázy.